Huoneiston hallintasopimus

Huoneiston erillinen hallintasopimus (pdf)

Nyt viimeinkin on saatavana vuokralaisten keskinäinen Kelaa varten täytettävä erillinen hallintasopimus tilanteisiin, joissa Kela perusteetta väittää samassa huoneistossa yhteisellä vuokrasopimuksella asuvia henkilöitä samaan ruokakuntaan kuuluviksi ja/tai avo- tai aviopariksi eväten sillä perusteella joko toiselta tai pahimmassa tapauksessa molemmilta ruokakunnilta asumistuen.

Useat vuokranantajat eivät suostu laatimaan kahta erillistä vuokrasopimusta, ellei kyseessä ole selkeästi soluasunto tai vastaava. Tämä on ymmärrettävä näkökulma, jos kyseessä on ns. tavallinen perheasunto, johon voisi olla vaikea saada nopeasti toista vuokralaista kimppa-asumiseen.

Lomakkeen hyväksyttävyys on Kelan tarkastuslautakunnalla testautettu vuonna 2015 ja sen on todettu täyttävän kaikki "huoneiston erilliseltä hallintasopimukselta" vaadittavat kriteerit, mikä tarkoittaa, että lomakkeen perusteella yhteisellä vuokrasopimuksella olleet kaverukset saivat kumpikin oman asumistukensa VVO:n perheasuntoon. VVO kuitenkin käsitteli kaveruksia tämänkin jälkeen yhteisvastuullisina.

Lomake siis ei poista yhteisvastuullisuutta vuokranantajan silmissä, jos esim. toinen vuokralainen jättää vuokrat maksamatta tai muuttaa pois huoneistosta, mutta Kelasta haettavan yleisen asumistuen suhteen sillä voidaan vahvistaa vuokralaiset erillisiksi ruokakunniksi. Nyt lomakkeeseen on aiemmista versioista poiketen lisätty myös vuokralaisten vakuutus siitä, etteivät he elä keskenään avo- tai avioliiton kaltaisessa suhteessa.
Muut ruokakuntakriteerit esim. sukulaisuussuhteet suoraan alenevassa ja ylenevässä polvessa eivät tietenkään muutu miksikään.

Ladatkaa pdf koneellenne, täyttäkää se huolella ja tulostakaa kaksi kappaletta. Allekirjoittakaa kumpikin molemmat kappaleet ja ottakaa toisesta kopio kelaa varten.
Huomio:
Älkää milloinkaan jättäkö kelaan alkuperäisiä asiakirjoja, ellei teillä ole virkailijan päiväyksellä ja allekirjoituksella vahvistamaa todistusta siitä, että olette jättäneet juuri ne asiakirjat käsittelyyn!

* * *

Laki yleisestä asumistuesta (938/2014)
Laki yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta (1533/2016)

4 § Ruokakunta

Samassa asunnossa pysyvästi asuvat henkilöt kuuluvat samaan ruokakuntaan. Eri ruokakuntaan kuuluvat henkilöt, jotka hallitsevat osaa asunnosta erillisen vuokrasopimuksen tai sitä vastaavan hallintasopimuksen perusteella tai heidät on hoitosopimuksella sairauden tai vamman perusteella sijoitettu ruokakunnan hoidettaviksi. Tässä laissa asumistuen saajalla tarkoitetaan kaikkia ruokakunnan jäseniä.

Samaan ruokakuntaan kuuluvat aina samassa asunnossa asuvat aviopuolisot tai avopuolisot, heidän alaikäiset lapsensa sekä keskenään suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa olevat sukulaiset, jollei 4 momentista muuta johdu. Tässä momentissa tarkoitettuihin sukulaisiin rinnastetaan myös ottolapset ja lastensuojelulain (417/2007) 81 §:ssä tarkoitetut yksityisesti sijoitetut lapset.

Jos aviopuolisot asuvat välien rikkoutumisen vuoksi erillään eikä heillä ole yhteistä taloutta, heitä ei lueta samaan ruokakuntaan kuuluviksi.

(POISTETTU: Edellä 1 momentissa tarkoitettuun ruokakuntaan ei kuulu opiskelija, joka opintotukilain (65/1994) 14 §:n mukaan on oikeutettu asumislisään, paitsi jos asumislisä on myönnetty opiskelijan toisella paikkakunnalla olevaa asuntoa varten, eikä opiskelija, joka saa vieraan valtion opintotukea tai vastaavaa etuutta.)

Ruokakuntaa edustaa asunnonhaltija tai hänen puolisonsa, yhteisöruokakunnan valtuuttama henkilö taikka se, jonka nimissä erillinen vuokrasopimus tai sitä vastaava hallintasopimus on.

Ċ
Reaaliterapia Pro,
24.8.2017 klo 1.49
Comments